Nguyên Phương: Em như tia nắng mặt trời!!!!

23/05/2017 - Đăng bởi: gai xinh - Lượt xem: 2.211
18238224_1570239326342965_1165713567954878827_o.jpgoh9cb61eb2a556871f5d098258e06b9233oe59B00B4A.jpg 12717882_1175157195851182_8939819772536302059_n.jpgohd98dc67482320b80d752507bb868dd52oe599C5E62.jpg 13000348_1189038447796390_1449863179009230567_n.jpgohf2d321523d1dc5fc3bf5c56cd5fc4656oe59ABA3BB.jpg 16938940_1486886808011551_4498104271875447578_n.jpgohc28064504e33e2cef5cac6f47007a143oe599C7B4B.jpg 16807285_1482658398434392_2185770562978235294_n.jpgohca02bd23646e3be7fcb1b91430be449doe59B4F01E.jpg 17264229_1504670062899892_5468717735327755507_n.jpgoh4fdac89545aff0ca0e55ef0de407bf39oe59B717C2.jpg 17342733_1512709145429317_7708829012731364325_n.jpgoh1060099c1d85b48f64fe03b2259147e3oe59BC4660.jpg 17800194_1532965296737035_4028861757147519656_n.jpgoheb9849bd741eb2b6ee7ea0dce2dc2670oe59AC55E6.jpg 17951682_1546535868713311_5782706368129126229_n.jpgoh19863b129fc0d06ae49599a326a5bc59oe59A7F0B9.jpg 18118615_1560083997358498_731391189751235520_n.jpgoh95106e48527e673403519e5ec9a1eedeoe59AFEED5.jpg 18157602_1569112659788965_7514342323758770217_n.jpgoh7127bed5bc35f9b12b595abcf29e6555oe59B1E49E.jpg 18222186_1569478983085666_2120967051979354992_n.jpgoh61cd85133eed1d02aa9f0991350afc04oe59748E6D.jpg 18199553_1576514249048806_1832227214254014930_n.jpgohced9942d6405788edbc785ec7957bb80oe59B0C493.jpg 18221628_1574918269208404_2222420832137023234_n.jpgohc4387428eef4af098fd06846c0e10556oe59A605F6.jpg 18195094_1567798256587072_9181969114813413618_n.jpgohf0ee9916067cdbdcac74b8aa186fe680oe59A1D186.jpg 18403142_1582648775102020_774710062419631265_n.jpgohafb05a37d422cd90556ac63a4f02474aoe59BD1557.jpg 18301353_1579098155457082_1955447956553996723_n.jpgoh5b95af881ff60c514f81b29e32e099d6oe59AE5B22.jpg 18359005_1581787335188164_4936586616657731102_o.jpgoh0d84e4484e6f148a2fcf1a4e68764615oe599EF43C.jpg 18423946_1585599501473614_4274464009922359497_n.jpgoh76aeb86811264d814d18e18331ff0d75oe599F058C.jpg 18423745_1583822598317971_5631152044128079161_n.jpgohad9f4cfe8e8fa7fba57b73c23e99884coe59AA8597.jpg 18486041_1587490754617822_747262111430216193_n.jpgohadef58c34a9c2a8f8cae355c090a5981oe59BC5553.jpg 18527733_1588112297889001_3670491125457950088_n.jpgoh1f7d1f6a7e9f2a34a1378f8d0f861aaeoe59B2CF8E.jpg
gotop
Ẩn